Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Α.Π.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά την πρώτη πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του 2016, προχώρησε στην υλοποίηση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2018-2020, κατά τη διάρκεια της οποίας αφενός υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 2,6GW που είχε τεθεί αρχικά, αφετέρου υπήρξε δραστική μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες που διενήργησε η ΡΑΕ αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως βέλτιστη πρακτική που ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εδώ: (RES Note: 1)

Μπορείτε επίσης να δείτε την έκθεση αποτελεσμάτων των Ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ της περιόδου 2018-2020 που διενεργήθηκαν από τη ΡΑΕ στον σύνδεσμο: Έκθεση Αποτελεσμάτων 2018-2020

Χρήσιμο θα βρείτε και το σχετικό τεχνικό video που περιγράφει την ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΡΑΕ. Σε αυτό θα δείτε τη διαδικασία εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα (registration), τη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε Προκήρυξη της ΡΑΕ και την διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Δείτε το video εδώ: Tendering and Auction Procedure for RES

Προκηρύξεις 2020

Προκήρυξη [4/2020] – Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020 – ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020

Απόφαση ΡΑΕ 1648/2020 ΑΔΑ – ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020

Σε συνέχεια της από 28/12/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων 07/01/2021, σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ότι στις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής αρκεί η αναφορά στην υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση της Αρχής.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://register.marketsite.gr/rae

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

 1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου
 1. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη
 1. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία
 1. Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής

 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:                                                       Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021, 12:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων:          Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, 17:00

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας:                                Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, 17:00

 

Προκήρυξη [2-3/2020] – Απόφαση ΡΑΕ 834/2020 – ΦΕΚ Β’ 368/07.02.2020

 • Απόφαση ΡΑΕ 834/2020 – ΦΕΚ Β’ 368/07.02.2020
 • Απόφαση ΡΑΕ 1132/2020 – Προσωρινοί Κατάλογοι
 • Απόφαση ΡΑΕ 1136/2020 – Οριστικοί Κατάλογοι
 • Απόφαση ΡΑΕ 1142/2020 – Αποτελέσματα

 

Προκήρυξη [1/2020] – Απόφαση ΡΑΕ 204/2020 – ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020

 • Απόφαση ΡΑΕ 204/2020 – ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020
 • Απόφαση ΡΑΕ 260/2020 – ΦΕΚ Β’ 368/07.02.2020 (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφασης ΡΑΕ)
 • Απόφαση ΡΑΕ 1132/2020 – Προσωρινοί Κατάλογοι
 • Απόφαση ΡΑΕ 1136/2020 – Οριστικοί Κατάλογοι
 • Απόφαση ΡΑΕ 1142/2020 – Αποτελέσματα

 

Μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία για τις προκηρύξεις 2018 και 2019, εδώ: (RES note 2)