Θεσμικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.

Το 2016 θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ΑΠΕ (ν. 4414/2016, ΦΕΚ 149 Α’) με σκοπό την εναρμόνιση με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)»[1] και τη σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή των Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία και τον τελικό καταναλωτή.

Με τον ν. 4414/2016 τα νέα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στην εγχώρια αγορά των ΑΠΕ είναι κυρίως τα παρακάτω:

  • Καθιερώθηκε στήριξη στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium) επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά μέχρι ενός άνω κατωφλίου που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.).
  • Με την χρήση ενός τυπικού έργου ανά τεχνολογία ΑΠΕ όσον αφορά το κόστος κατασκευής και λειτουργίας καθώς την παραγωγικότητά του (Capacity Factor) προσδιορίστηκε η Τιμή Αναφοράς (ΤΑ) ανά κατηγορία βάσει μιας εύλογης απόδοσης στα επενδυόμενα κεφάλαια. Σύμφωνα με το νέο νόμο επιπλέον ενισχύσεις κεφαλαίου στο πλαίσιο Εθνικών Αναπτυξιακών Επενδυτικών Προγραμμάτων θα λαμβάνονται υπόψη με τη χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας απομείωσης ώστε να αποφεύγονται οι υπερ-αποζημιώσεις των έργων. Τέλος, υφιστάμενοι σταθμοί θα μπορούν να μεταπίπτουν αυτοβούλως στο νέο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και συμμετοχής στην αγορά.
  • Στο πνεύμα των «Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» από 01ης.01.2017 η Τιμή Αναφοράς για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, προκύπτει μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στη διαδικασία θα λαμβάνουν λειτουργική στήριξη.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθιερώθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση συμμετοχής των παραγωγών ΑΠΕ που λαμβάνουν διαφορική προσαύξηση στους μηχανισμούς της αγοράς είτε αυτοβούλως είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ενώ ορίστηκε η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ). Περαιτέρω, με το Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α’) συμπληρώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ που θεσπίστηκε με το Ν. 4414/2016 δίνοντας τη δυνατότητα στους σταθμούς ΑΠΕ να συμμετέχουν απευθείας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού και να αμείβονται από τους εν ισχύ μηχανισμούς της χωρίς να λάβουν λειτουργική ενίσχυση.

1.1  Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Βάσει της σχετικής απόφασης, ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, παράταση, ανανέωση, μεταβίβαση, συνένωση, κατάτμηση, ανάκληση και αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση), καθώς και της Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση Ειδικών Έργων)και της Άδειας Παραγωγής. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άλλη αίτηση η οποία αναφέρεται στον Κανονισμό, υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο).

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο, περιλαμβάνει  την πιστοποίηση νομικών και φυσικών προσώπων, μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα TAXISnet για την είσοδό τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, την καταγραφή, αποστολή και ανάκτηση των αναγκαίων δικαιολογητικών και δεδομένων που θα πρέπει να υποβληθούν, την αποθήκευση των σχετικών δεδομένων, και την ανάπτυξη λογισμικών διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου με έτερα ηλεκτρονικά συστήματα, για τη λήψη πληροφοριών όπου αυτό απαιτείται. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη διασύνδεση  με  το  σύστημα  ελέγχου  χωρικών  στοιχείων GIS, τη διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ., τη διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, τη διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Διαχειριστή δικτύου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και τη διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα των φορέων χορήγησης της Άδειας Εγκατάστασης και της Άδειας Λειτουργίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν  συσταθεί  νόμιμα  και  εδρεύουν  σε  κράτος  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα. Οι κύκλοι υποβολής των σχετικών αιτήσεων καθορίζονται στις χρονικές περιόδους από την πρώτη (1η) έως και τη δέκατη (10η) ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις εξετάζονται ανά κύκλο, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού εδώ:

Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1.2 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685/2020

Ο ν.4685/2020 αφορά τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας, την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Σε αυτόν περιέχονται κεφάλαια για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (με τροποποιήσεις του ν. 4014/2011), τη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τις ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών, ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες και οικιστικές πυκνώσεις καθώς και για την τροποποίηση του ν.4122/2013 (Α’42) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ης Μάϊου 2018 (L156/19.06.2018) «Για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Παράλληλα υπάρχουν κεφάλαια για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, ρυθμίσεις του ελληνικού κτηματολογίου, ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων. Τέλος περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις θεμάτων της  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ρυθμίσεις περί της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για τον μετασχηματισμό της  Ελληνικής Διαχειριστικής  Εταιρείας  Υδρογονανθράκων  Α.Ε.

Μπορείτε να δείτε το πήρες κείμενο του νόμου εδώ:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.


[1] EE C200/28.6.2014