Υποδομές Α.Π.Ε. & Αποθήκευσης

Πληροφορίες για την γεωγραφική κατανομή των υποδομών ΑΠΕ της Ελλάδας μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή:  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΑΕ

Ο Γεωπληροφοριακός Χάρτης της ΡΑΕ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.). Η υλοποίηση της Υ.Γε.Π. εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών της ΡΑΕ. Βασικός στόχος είναι, η υιοθέτηση αρχών ανοιχτής πρόσβασης και διαλειτουργικότητας στη διάθεση πληροφοριών.

Τα δεδομένα έχουν παραχθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με χρήση των χαρτογραφικών υποβάθρων κλίμακας 1/50.000 που χορήγησε η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ).

Η θέση των γεωχωρικών αντικειμένων (αιολικοί σταθμοί, ανεμογεννήτριες κ.λπ.), όπως αυτά απεικονίζονται στα υπόλοιπα διαθέσιμα χαρτογραφικά υπόβαθρα (Google  Maps, Open Street Map κ.λπ.)  είναι  ενδεικτική  και  μπορεί  να  αποκλίνει  από  την πραγματική θέση, η οποία έχει ελεγχθεί για την ορθότητά της σύμφωνα με τα υπόβαθρα της ΓΥΣ.

Ο Γεωπληροφοριακός Χάρτης αποτελεί, πέρα από μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή (WebGIS), ένα πολύτιμο εργαλείο με χρήση του οποίου είναι δυνατή η αξιοποίηση των Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών άλλων φορέων τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, εξυπηρετώντας τη διαλειτουργικότητα με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων και καθιερωμένων προτύπων.