ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 77/2021 Πρόσθετες ιδιότητες των Εφεδρειών Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 2 του Kανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Share This Post

Πρόσθετες ιδιότητες των Εφεδρειών Διατήρησης Συχνότητας (ΕΔΣ) σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 2 του Kανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 77/2021

Print Friendly, PDF & Email