ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

Share This Post

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021

Print Friendly, PDF & Email