ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0365/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0365/2021*
Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 21,9MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
21,9MW, στη θέση ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ – ΠΥΡΓΑΚΙ, των Δημοτικών
Ενοτήτων ΖΑΡΑΚΑ & ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, των Δήμων ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ &
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΛΑΚΩΝΙΑΣ &
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την
επωνυμία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε.»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1235/17695π.ε./18.04.2006
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του
ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΒΕΙΔΞ-Ν58

Print Friendly, PDF & Email