ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 947/2020 Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παράμετρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους
Τύπους Εντολών, των παράμετρων υποβολής αυτών καθώς και των
τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου
18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 947/2020

Print Friendly, PDF & Email