Αδειοδοτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1015/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1194/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-06194), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,774

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1014/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2386/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. ειδ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07386), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1013/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1660/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. ειδ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-06660), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1012/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 005611/2023 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010611), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1011/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 005610/2023 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010610), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.A.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. E-167/2023

Για τη μεταβίβαση της Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 600 MW της εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-172/2023

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) (μετακινούμενο) ισχύος 40 kW στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Read More »