Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1113/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4428/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09033), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 285,00095

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1145/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3288/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08288), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 67,0MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1147/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0439/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 03227), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1146/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1965/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06965), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6,0

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 737/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’αριθμ. ειδ. πρωτ. ΑΔ-03977 άδειας, ισχύος 300 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’αριθμ. 145/2020 Απόφαση ΡΑΕ, για την άσκηση της

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1144/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0324/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 02936), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00381/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΑΣΣΗΡΟΣ ΑΓΡ 1502, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΗΡΟΥ, του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1138/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2926/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07926), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 126,1MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1140/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0219/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 04232), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1141/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1888/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06888), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 19,98MW

Read More »