Τροποποίηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3044/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08044), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4359/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08964), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0227/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03523), όπως ισχύει, που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 120/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0332/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03521), όπως ισχύει, που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2058/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07058), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 30,00MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2078/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07078), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 50,00MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2071/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07071), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 79,99988MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03354 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 540/2013 Απόφαση της ΡΑΕ,

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής για τις Μονάδες Μεγαλόπολης ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, Μεγαλόπολης IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και Μελίτης I του ΑΗΣ Μελίτης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339329/25.10.2022

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2855/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07855), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8,4

Read More »