Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Μαρτίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Προκήρυξη υπ’αριθμ. 7/2022 Διαγωνισμού της ΡΑΕ, με αντικείμενο: «Συμφωνία-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων σχετικά με τα υποβαλλόμενα στη ΡΑΕ στοιχεία στον τομέα της Ενέργειας»

Προκήρυξη του υπ’αριθμ. 7/2022 Διαγωνισμού της ΡΑΕ, με αντικείμενο: «Συμφωνία-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων σχετικά

Read More »

Η ΡΑΕ και οι Ενώσεις Καταναλωτών ενημερώνουν τους καταναλωτές για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου (Γ-09131), της εταιρείας «DUFERCO HELLAS Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «DUFERCO HELLAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Θεοφάνους 12, Αθήνα, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ.

Read More »

Διάθεση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι» για το διάστημα 1.1.2024 – 31.10.2024

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εισηγήθηκε προς την Αρχή τη ρύθμιση προσωρινής κατάστασης, έως την υλοποίηση του έργου κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης

Read More »

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΕ: Στη διάθεση των καταναλωτών το πλήρες ιστορικό των Οικονομικών Στατιστικών από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Η ΡΑΕ έχοντας σταθερά στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων της, την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, προσθέτει μία ακόμα εφαρμογή πληροφόρησης αναφορικά με τη λειτουργία

Read More »