Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-72/2024

Ανάθεση υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου στις εταιρείες «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΑΑΕΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-71/2024

Κήρυξη ως άγονου του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για την παροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου για

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΑΑΕΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. E- 85/2024

Κήρυξη ως άγονου του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024861/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00532/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024862/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00487/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024863/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00308/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024864/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00310/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,499875 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024865/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00300/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99975 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024866/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00331/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99975 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-024867/2024

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-01046/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99975 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής

Read More »