Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.A.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. E-167/2023

Για τη μεταβίβαση της Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 600 MW της εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-172/2023

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) (μετακινούμενο) ισχύος 40 kW στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-005940/2023

Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, εγκατεστημένης ισχύος

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 982/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 005701/2023 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010701), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,5

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 981/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 005481/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010481), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,5

Read More »