Διαβουλεύσεις

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον καθορισμό του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021).