Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς