Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τον Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου (ΣΧΔ) καθώς και των μέτρων που υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους δυνάμει των Σχεδίων Άμυνας και Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-360054/17.10.2023 έγγραφό

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τέλη για τα Μητρώα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 16 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σχετικά με την

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το νέο Σχέδιο

Read More »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του Νόμου 4001/2011, όπως ισχύει: «3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων που καταρτίζεται από

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2024-2033

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και της υποενότητας 8.3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ

Read More »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τέλη για τα Μητρώα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Μεθοδολογία καθορισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη Μεθοδολογία

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2023 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 27 Σεπτεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2023 σύμφωνα με τον

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938

Η ΡΑΑΕΥ, ως η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται

Read More »