Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τέλη για τα Μητρώα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011:    «1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και των σχετικών τελών και χρεώσεων που καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες και τα Εκκαθαριστικά Μέλη αυτών

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 18 Αυγούστου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση [https://www.rae.gr/diavoulefseis/70237/] επί της εισήγησης του

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την επικαιροποίηση του καταλόγου των Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 103 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει: «2. Εντός τριάντα (30) Ημερών

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί Σχεδίου Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 10ης  Αυγούστου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση ( https://www.rae.gr/diavoulefseis/69856/ ) επί Σχεδίου Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2023 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η ΡΑΑΕΥ, ως Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προσωπικού Υπεύθυνου για τη Λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Αγορά Εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 1ης  Σεπτεμβρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το «Πρόγραμμα Κατάρτισης

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑAΕY για τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ανταλλαγής

Read More »