Διαβουλεύσεις

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την Πρότυπη Σύμβαση

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση επί της μελέτης για τη μεθοδολογία καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα της ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, προκειμένου να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του ν. 3468/2006, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4951/2022 (Α΄ 129/04.07.2022), η Ρυθμιστική Αρχή

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2022 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με τις προδιαγραφές προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε συνέχεια της από 5 Δεκεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του

Read More »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, η Δημόσια Διαβούλευση επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΔΑ Α.Ε. για το πλαίσιο τροφοδότησης απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με χρήση ΥΦΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ. 8 της Απόφασης 633/2021 της Αρχής, σε συνδυασμό με

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής πρότασης όλων των ΔΣΜ της Ηπειρωτικής Ευρώπης σχετικά με τις παραδοχές και τη μεθοδολογία για την πιθανολογική διαστασιολόγηση του μεγέθους της ΕΔΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 16ης Ιανουαρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση, επί της κοινής πρότασης όλων των ΔΣΜ της Ηπειρωτικής Ευρώπης

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση του All NEMO Committee σχετικά με την τροποποίηση των προϊόντων που είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη στην Ενιαία Σύζευξη Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 40(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 (CACM) και του άρθρου 5(2)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, ο ΟΣΡΑΕ (ACER) με την

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ομίλου EnExGroup για τον σχεδιασμό της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων υπό-ωριαίας χρονικής διάρκειας στην ελληνική ζώνη προσφορών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 8 Ιανουαρίου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Ομίλου EnExGroup για τον σχεδιασμό

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια κατά το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1719 της Επιτροπής

Με την υπ’ αριθ. 1460/2020 Απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 4876) εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια εντός της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας

Read More »