Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΕΔΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017) όπως ισχύει: «1. Με τη Σύμβαση Χρήσης, ο Διαχειριστής παρέχει

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης και τη θέσπιση της Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 ν. 4951/2022

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 96 παρ, 1 του ν.4001/2011,

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2028 των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των μεθοδολογιών του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 11 Δεκεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/ Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την δεύτερη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – Alexandroupolis LNG Terminal Access Code

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 12 Ιανουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 2η Αναθεώρηση

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής πρότασης όλων των ΔΣΜ της Ηπειρωτικής Ευρώπης σχετικά με τις παραδοχές και τη μεθοδολογία για την πιθανολογική διαστασιολόγηση του μεγέθους της ΕΔΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον Κανονισμό Τιμολόγησης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – Alexandroupolis LNG Tariff Code

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 4 Δεκεμβρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης 2ης τροποποίησης του Κώδικα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με

Read More »