ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 933/2020 Περί της υποβολής αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.

Περί της υποβολής αιτήματος προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ – ACER) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία επιμερισμού μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 934/2020 Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020), όπως ισχύουν

Έγκριση της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β΄ 428/12.02.2020), όπως ισχύουν     Δείτε ολόκληρη […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ   Εισαγωγή     Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 αναφορικά με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, και με σκοπό την αποτελεσματική και προσήκουσα επικαιροποίηση των […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ  αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ στην οποία ενσωματώνονται: α. πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού κινήτρου μείωσης του λειτουργικού κόστους (opex) του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ β. πρόταση για τη θέσπιση μεθοδολογίας σχετικά με το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ   Εισαγωγή     Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 αναφορικά με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, και με σκοπό την αποτελεσματική και προσήκουσα επικαιροποίηση των […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ  αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ στην οποία ενσωματώνονται: α. πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού κινήτρου μείωσης του λειτουργικού κόστους (opex) του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ β. πρόταση για τη θέσπιση μεθοδολογίας σχετικά με το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ   Εισαγωγή     Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 αναφορικά με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, και με σκοπό την αποτελεσματική και προσήκουσα επικαιροποίηση των […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ  αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ στην οποία ενσωματώνονται: α. πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού κινήτρου μείωσης του λειτουργικού κόστους (opex) του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ β. πρόταση για τη θέσπιση μεθοδολογίας σχετικά με το μηχανισμό κινήτρου για τον περιορισμό […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ   Εισαγωγή     Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 αναφορικά με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, και με σκοπό την αποτελεσματική και προσήκουσα επικαιροποίηση των […]