Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99)

“Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.” Αφορά του τομείς Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ο νόμος αυτός καθορίζει το βασικό πλαίσιο ρύθμισης της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα αρχίσει να ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2001 σύμφωνα με την Οδηγία 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος αυτός προβλέπει: * […]

ΟΔΗΓΙΑ 2003/55/EΚ

Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγοράφυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ. Concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC. Αρχεία 2003_55_EC en2003_55_EC

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 942/2020 Έγκριση της συμφωνίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας A.E. για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει

Έγκριση της συμφωνίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας A.E. για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει     Δείτε ολόκληρη την Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 942/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 943/2020 Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει     Δείτε ολόκληρη την Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 943/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 944/2020 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 796/2020 απόφασης της ΡΑΕ περί έγκρισης της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 796/2020 απόφασης της ΡΑΕ περί έγκρισης της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και το άρθρο […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 945/2020 Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν     Δείτε ολόκληρη την Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 945/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 947/2020 Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παράμετρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παράμετρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 και 5 του Ν. 4425/2016, όπως ισχύουν   […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 948/2020 Περί της έγκρισης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 44 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Περί της έγκρισης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 44 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν     Δείτε ολόκληρη την Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. […]