ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2021 Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277670/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 130/2020 απόφασης της ΡΑΕ

Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277670/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 130/2020 απόφασης της ΡΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 139/2021 Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277669/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 131/2020 απόφασης της ΡΑΕ

Επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277669/27.02.2020 αίτησης αναθεώρησης του κ. Ε. Βασιλάκη, του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ και λοιπών κατοίκων του δήμου Κυθήρων κατά της υπ΄αριθμ. 131/2020 απόφασης της ΡΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 139/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2021 Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης

Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 4748/29.10.2020), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 132/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0131/2021 Για την απόρριψη των αιτήσεων, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4685/2020

Για την απόρριψη των αιτήσεων, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4685/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0131/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117/2021 Έγκριση της πρότασης των ∆ΣΜ της λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR), για τη θέσπιση περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Έγκριση της πρότασης των ∆ΣΜ της λειτουργικής περιφέρειας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR), για τη θέσπιση περιφερειακού συντονιστικού κέντρου (RCC) σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117/2021