ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135 ΤΟΥ ΚΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της θέσπισης του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Εγχειρίδιο ΧΧΔ) κατά το άρθρο 128 παρ. 3 του ν. 4001/2011 αλλά και το άρθρο 2 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και σε συνέχεια της προηγηθείσας Δημόσιας Διαβούλευσης, διενεργεί συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόβλεψη μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων από κάθε Εκπρόσωπο Μετρητή Φορτίου Καταναλωτή. […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0327/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0327/2021 Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0048/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02823), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,265 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,265 MW στη θέση ΤΣΕΚΟΥΡΑΙΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, της Περιφέρειας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0326/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0326/2021 Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0046/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02831), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,4628 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,4628 MW στη θέση ΛΙΒΑΔΙ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0325/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0325/2021 Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0155/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02868), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,06 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,06 MW στη θέση ΔΡΟΣΕΛΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΕΧΑΙΝΩΝ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, της Περιφέρειας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0323/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0323/2021 Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0165/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03244), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 12,96 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 12,96 MW στη θέση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΑΜΟΥΤΣΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0328/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0328/2021 Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0047/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02718), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,86212 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,86212 MW στη θέση ΛΙΒΑΔΙ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011 αναφορικά με την έγκριση μεθοδολογιών τιμολόγησης της πρόσβασης στα δίκτυα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ενότητα 9) και σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής διαβούλευσης (ανακοίνωση διαβούλευσης Ιανουαρίου 2018, αποτελέσματα) θέτει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 505/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW, στη θέση «ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ ΠΕΤΡΕΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΙΡΦΥΩΝ, ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 507/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW, στη θέση «ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΣΟΥΛΗΝΟ», της Δημοτικής Ενότητας ΚΗΡΕΩΣ, του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 504/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW, στη θέση «ΠΥΞΑΡΙΑ ΠΡΙΟΝΑΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΗΡΕΩΣ, ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, των Δήμων ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το […]