ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 636/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW στη θέση «ΞΕΡΟΚΑΜΠΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων, του Δήμου Κυθήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 640/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, στη θέση «αγροτεμάχιο 81 του Αγροκτήματος Γέφυρας» του Δήμου Αγίου Αθανασίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 524/2021

 Εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία « SHELL ENERGY EUROPE B.V. » στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους κανόνες κατανομής για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα Ελλάδας-Ιταλίας (παράρτημα 3 των HAR).

Με την υπ΄αριθμ. 1180/2018 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 6205/31.12.2018) έχουν εγκριθεί οι εναρμονισμένοι κανόνες κατανομής (Harmonised Allocation Rules – HAR) για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Kανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 (FCA) της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας. Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε […]