ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185/2022

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 4516/14.10.2020) αναφορικά με τη Συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2022

Καθορισμός του ποσοστού των διαθεσίμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για τον υπολογισμό των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. για το έτος 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 2.33 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101/2022

Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 605/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2230/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07230), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.999MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.999 MW στη θέση ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 29, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 604/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2229/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07229), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.998MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.998 MW στη θέση ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 28, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 603/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2228/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07228), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3.998MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3.998 MW στη θέση ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 27, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 91/2022

Έγκριση Απόφασης σχετικά με την Επιβολή Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών που συμμετέχουν στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 3 της ενότητας 5.1. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/2022

Έγκριση Λειτουργίας Αγορών Φυσικού Αερίου από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄185/30.09.2016), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 602/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2227/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07227), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8.996MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8.996 MW στη θέση ΜΠΑΛΛΑΙΙΚΑ 26, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την […]