Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 20.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 20/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,224,246.40 2,262,163.20 1,962,083.20 20/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 17,474,515.17 17,450,508.00 24,007.17 20/09/2022 ΑΠΕ 85.00 13,529,148.70 3,002,819.99 10,526,328.71 20/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,635,043.55 602,448.00 2,032,595.55 Σύνολα: 37,862,953.82 23,317,939.19 14,545,014.63

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 19.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 19/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,978,013.60 2,262,163.20 1,715,850.40 19/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 13,093,548.92 13,093,548.92 0.00 19/09/2022 ΑΠΕ 85.00 16,020,921.92 3,735,441.37 12,285,480.55 19/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,146,053.22 574,784.00 1,571,269.22 Σύνολα: 35,238,537.66 19,665,937.48 15,572,600.17

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 18.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 18/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,055,141.40 2,170,048.60 885,092.80 18/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 6,553,160.57 6,553,160.57 0.00 18/09/2022 ΑΠΕ 85.00 13,476,644.59 4,342,771.22 9,133,873.37 18/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 1,767,185.73 544,267.40 1,222,918.33 Σύνολα: 24,852,132.29 13,610,247.79 11,241,884.50

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2022

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2022. (Πίνακας) Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 708/2022

Εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία «PREMIER ENERGY SRL» στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1071/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0088/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02874), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW, στη θέση ΚΟΡΗΣΟΣ 1, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΜΑΚΕΔΝΩΝ, των Δήμων ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Περιφέρειας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1072/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1934/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06934), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,495MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,495MW στη θέση ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, του Δήμου ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «VERDE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1074/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2523/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07523), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,89256MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,89256MW στη θέση ΑΓΕΛΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΤΟΠΕΙΡΟΥ, του Δήμου ΤΟΠΕΙΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΑΕ -ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/Ε ΑΠΌ ΑΠΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021

Σε συνέχεια : α) των παρ. 2,3 & 4 του άρθρου 12 και της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020), β) της από 21/07/2022 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ με τον πίνακα των αδειών παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν αυτοδικαίως τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 673/2022

Εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία «ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRL» στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.