Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ICGB AD για τα Σχετικά Σημεία του αγωγού IGB

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ICGB AD για τα Σχετικά Σημεία του αγωγού IGB Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009: «3. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε διαχειριστής δικτύου μεταφοράς δημοσιοποιεί τακτικά και περιοδικά αριθμητικές πληροφορίες σχετικά με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 812/2022

Έγκριση των κανόνων πρόσβjασης στην πλωτή δεξαμενή ΥΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 (β) του άρθρου 116 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄129)

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για το σχέδιο Σύμβασης για την αποζημίωση των Υπόχρεων της δράσης Δ4 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/2022 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 792/2022 και ισχύει, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το σχέδιο Σύμβασης που πρόκειται να συνάψουν οι Υπόχρεοι με τον Διαχειριστή για την αποζημίωσή τους από […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 27/10/2022 Λιγνίτης 189.89 168.12 167.64 15,099.13 2,538,518.74 2,531,158.34 7,360.40 16,625,542.41 400,847,369.79 […]

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Νοέμβριο 2022

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία». Σημειώνεται ότι, […]

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή εδαφίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ) 2022 (ΦΕΚ Β’ 4792/12.9.2022)

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναπροσαρμογή εδαφίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ) 2022 (ΦΕΚ Β’ 4792/12.9.2022), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων ζήτησαν τη μη δημοσιοποίηση […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00506/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΡ. 736, της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00505/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΡ. 251, της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00504/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΧΟΡΥΓΙ ΑΓΡ. 752, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ,ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ,ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΠΕ ΣΥΝ.Π.Ε.»