2η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Σε συνέχεια της από 04.08.2022 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την «Τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» και της από 04.08.2022 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ «σχετικά με το Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» και […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

Βάσει του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης όσον αφορά στην αξιοπιστία τροφοδότησης των χρηστών του Δικτύου, όπως οι στόχοι αυτοί καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου (άρθρο 128, παρ.2, περ.α). Στο πλαίσιο […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.12.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 09/12/2022 Λιγνίτης 196.49 299.65 195.64 30,868.00 9,249,493.54 6,038,968.96 3,210,524.58 28,118,790.64 447,750,619.77 […]