Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.12.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 23/12/2022 Λιγνίτης 196.49 243.02 195.28 21,483.04 5,220,805.23 4,195,127.12 1,025,678.11 58,499,439.20 478,131,268.33 […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί αιτήματος-πρότασης Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ν.4001/2011 και κατά τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, έχει υποδεχθεί αιτήματα-προτάσεις από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (συνημμένα κείμενα διαβούλευσης) σχετικά με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία και θέτει σε δημόσια διαβούλευση: α)   Τροποποίηση των τελευταίων εδαφίων της […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ Αττικής και την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως υποβλήθηκαν από τις δύο εταιρείες […]

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Ιανουάριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία». Σημειώνεται ότι, […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των Τεχνοοικονομικών Μελετών Κόστους Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ Αττικής και την Τεχνοοικονομική  Μελέτη Κόστους Οφέλους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως υποβλήθηκαν από τις δύο εταιρείες […]