Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Share This Post

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Εξισορρόπηση του Φυσικού Αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ 312/2014, L 91/27.03.2014), προβλέπεται η λειτουργία Βάθρου Εμπορίας στο οποίο οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα μπορούν να προχωρούν σε εμπορικές συναλλαγές φυσικού αερίου.

Έπειτα από πρωτοβουλία της Αρχής και τον απαραίτητο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων, εκπονήθηκε από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) μελέτη σκοπιμότητας, η οποία ανέδειξε την ανάγκη υλοποίησης βάθρου εμπορίας για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2020, έπειτα από προτροπή της Αρχής, η ΕΧΕ Α.Ε. αποφάσισε την ανάπτυξη και λειτουργία του βάθρου εμπορίας στην Ελλάδα, δυνατότητα που της είχε δοθεί από το Νόμο 4425/2016.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx), με το υπ’ αριθμ. EXE 879/24.06.2021 και ΕnExCLEAR 519/24.06.2021 έγγραφό του. Η εισήγηση περιλαμβάνει:

  • Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου
  • Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας και
  • Αποφάσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω Κανονισμούς και είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που ισχύουν ήδη για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και προτείνεται να τροποποιηθούν για να καλύπτουν θέματα εκκαθάρισης συναλλαγών στο βάθρο εμπορίας φυσικού αερίου.

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων τα κείμενα των δύο κανονισμών καθώς και οι περισσότερες αποφάσεις παρατίθενται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx), εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email