Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης βάσει του Άρθρου 25 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

______________________________________________________________

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.25 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και ποσοστό απόδοσης επί αυτών, ανακτώνται μέσω του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης, το οποίο επιβάλλεται στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπέβαλε εισήγηση αναφορικά με τη Μεθοδολογία υπολογισμού του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης όπως την κατάρτισε η ανάδοχος εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «DELOITTE Business Solutions».

Τα βασικά σημεία της εν λόγω μεθοδολογίας τιμολόγησης των υπηρεσιών εξισορρόπησης που προτείνει ο Διαχειριστής είναι τα ακόλουθα:

 1. Προσδιορισμός του Επιτρεπόμενου Εσόδου Αγοράς Εξισορρόπησης
 2. Προσδιορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου Αγοράς Εξισορρόπησης
 3. Επιμερισμός Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης στους Συμμετέχοντες

 

 1. Μεθοδολογία προσδιορισμού Επιτρεπόμενου Εσόδου

Για τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής προτείνει τη μέθοδο βάσει απόδοσης επί των Απασχολούμενων Κεφαλαίων ή αλλιώς επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ).

Η προτεινόμενη Μεθοδολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Διάκριση των οργανωτικών μονάδων του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την Αγορά Εξισορρόπησης, σε Λειτουργικές και Υποστηρικτικές Διευθύνσεις αντίστοιχα.
 2. Υπολογισμός των λειτουργικών δαπανών των ανωτέρω οργανωτικών μονάδων και επιμερισμός αυτών κατά το ποσοστό εμπλοκής τους στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης μέσω της εφαρμογής κατάλληλων κλείδων μερισμού.
 3. Προσδιορισμός της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και υπολογισμός των αποσβέσεων των χρησιμοποιούμενων παγίων.
 4. Υπολογισμός της εύλογης απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης βάσει μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου που χρησιμοποιείται στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ηλεκτρισμού.
 5. Υπολογισμός του Επιτρεπόμενου Εσόδου.

 

 1. Απαιτούμενο Έσοδο Αγοράς Εξισορρόπησης

Βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή, για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου (AE) της Αγοράς Εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη οι εξής διορθώσεις: α) ποσό υποανάκτησης ή υπερανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου προηγούμενων ετών, και β) ποσό αποκλίσεων από το εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο λόγω υπερεπένδυσης ή υποεπένδυσης.

 

 1. Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης

Βάσει του αρ.25, παρ. 3 και 4 του ΚΑΕ το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης περιλαμβάνει δύο συνιστώσες, οι οποίες υπολογίζονται ανά μήνα και ανά Συμμετέχοντα:

 1. Πάγιο Κόστος συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης το οποίο δύναται να διαφοροποιείται ανά κατηγορία Συμμετέχοντα.
 2. Αναλογικό Τέλος Εξισορρόπησης το οποίο χρεώνεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης με βάση τη μηνιαία ποσότητα ενέργειας αποκλίσεων και στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με βάση τη μηνιαία ποσότητα Ενέργειας Εξισορρόπησης που ενεργοποιήθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό ο Διαχειριστής εισηγείται το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης να αποτελείται από δύο συνιστώσες, οι οποίες υπολογίζονται ανά μήνα και ανά Συμμετέχοντα:

 • Τη Συνιστώσα Ενέργειας η οποία επιμερίζεται στους Συμμετέχοντες με βάση τη μετρούμενη μηνιαία ποσότητα παραγόμενης και απορροφόμενης ενέργειας, και
 • Τη Συνιστώσα Αποκλίσεων η οποία επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης με βάση τη μηνιαία ποσότητα ενέργειας Αποκλίσεων και στους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης με βάση τη μηνιαία ποσότητα παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης και Ενέργειας για σκοπούς εκτός της Εξισορρόπησης.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής στην εισήγηση του περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου επιμερισμού του Απαιτούμενου Εσόδου στην Συνιστώσα Αποκλίσεων και τη Συνιστώσα Ενέργειας, καθώς και αναλυτικό τρόπο επιμερισμού των συνιστωσών αυτών στους συμμετέχοντες.

Τέλος, ο Διαχειριστής στο πλαίσιο αριθμητικού παραδείγματος που παραθέτει στο τελευταίο κεφάλαιο της εισήγησης του, περιγράφει μια εναλλακτική μέθοδο επιμερισμού του Απαιτούμενο Έσοδο Αγοράς Εξισορρόπησης βάσει ενιαίας μοναδιαίας χρέωσης για το σύνολο των συμμετεχόντων.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ΤSO_Regulatory_Framework@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί του ακόλουθου κειμένου:

 

Κείμενο διαβούλευσης:

 1. Μεθοδολογία Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης
Print Friendly, PDF & Email