Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»

Share This Post

Σύμφωνα με την υποενότητα 8.3 «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (εφεξής «ΔΠΑ»)» του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020, ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020, εφεξής «ΚΔΣ»), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 108 και 108α Ν. 4001/2011. Συγκεκριμένα, το ΔΠΑ:

  • Προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων έργων για τη διείσδυση των ΑΠΕ.
  • Περιέχει όλα τα έργα που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα ΔΠΑ και προσδιορίζει τα νέα έργα των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην επόμενη 3ετία.
  • Παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας μέσω της υποβολής Μελέτης Κόστους-Οφέλους για τα σημαντικά έργα μεταφοράς του εδαφίου (Β) ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων με το ΕΣΜΗΕ, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και εκτιμώμενων χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκπόνηση της Μελέτης Κόστους – Οφέλους καθώς και τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται το όφελος και το κόστος κάθε έργου εξειδικεύονται σε Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ», το οποίο εκδίδεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Για την υποβολή της σχετικής εισήγησής του, o Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει υπόψη τη σχετική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο ENTSO-E για την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους των έργων που περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων.
  • Στην περίπτωση που κάποιο από τα έργα του εδαφίου (Β) ανωτέρω, τεκμηριωμένα προσφέρει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος του, ιδίως προς τον τελικό καταναλωτή, δύναται να χαρακτηρίζεται ως «Έργο Μείζονος Σημασίας». Τα Έργα Μείζονος Σημασίας χαρακτηρίζονται ως τέτοια με την απόφαση έγκρισης του ΔΠΑ. Η σχέση κόστους-οφέλους και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα έργο για να χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του εδαφίου (Γ) ανωτέρω.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Ανάλυση κόστους-οφέλους για όλο το ενεργειακό σύστημα» του Κανονισμού (ΕΚ) 2013/347 προβλέπονται τα εξής:

«1. Έως τις 16 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ) ηλεκτρικής ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ αερίου δημοσιοποιούν και υποβάλλουν στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον Οργανισμό, τις αντίστοιχες μεθοδολογίες τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) και παράρτημα ΙΙ σημείο 2. Οι μεθοδολογίες αυτές εφαρμόζονται στην προετοιμασία κάθε επακόλουθου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων που εκπονούν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή το ΕΔΔΣΜ αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Οι μεθοδολογίες καταρτίζονται με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές και συνάδουν με τους κανόνες και τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα IV.

….6. Οι μεθοδολογίες επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τακτικά κατά τις παραγράφους 1 έως 5. Με δική του πρωτοβουλία ή μετά από δεόντως τεκμηριωμένο αίτημα εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων και μετά την επίσημη διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και την Επιτροπή, ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει την ενημέρωση ή τη βελτίωση της μεθοδολογίας κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης και με την κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα αιτήματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων και όλα τα συναφή έγγραφα που δεν είναι εμπορικώς ευαίσθητα και βάσει των οποίων προκύπτει το αίτημα του Οργανισμού για επικαιροποίηση ή βελτίωση.»

 

Τον Φεβρουάριο 2020 ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε προς έγκριση την εισήγησή του σχετικά με το Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ», η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2020. Η εν λόγω εισήγηση διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2η έκδοση της κατευθυντήριας οδηγίας εκπόνησης Μελετών Κόστους-Οφέλους του ENTSO-E (2nd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects, εφεξής «2η Οδηγία CBA»).

Εν συνεχεία και βάσει των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης της ΡΑΕ, η Αρχή αιτήθηκε την υποβολή τελικής εισήγησης, η οποία υποβλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ το Φεβρουάριο του 2021, βασιζόμενη κυρίως στην ισχύουσα 2η Οδηγία CBA.

Παράλληλα, ο ENTSO-E έχει ήδη εκδώσει σχέδιο της 3ης Οδηγίας CBA (3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects, Draft version, 28 January 2020), η τελική έγκριση της οποίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται σύντομα.

Επειδή, το πλέον πρόσφατο σχέδιο της 3ης Οδηγίας CBA του ENTSO-E περιλαμβάνει νέους δείκτες οφέλους με κυριότερο τον δείκτη βιωσιμότητας σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων (Sox, Nox κ.ά) με επίδραση στο περιβάλλον εκτός του CO2, καθώς και εξειδίκευση και περαιτέρω βελτίωση της μεθοδολογίας υπολογισμού υφιστάμενων δεικτών.

Επειδή, το εν λόγω σχέδιο της 3ης Οδηγίας CBA του ENTSO-E χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης των έργων του Διακοινοτικού Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύων (Ten Year Network Development Plan – TYNDP) του ENTSO-E για το 2020 και εν συνεχεία των υποψήφιων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCI) της υπό διαμόρφωση τρέχουσας 5ης λίστας PCI.

Επειδή, η εκάστοτε οδηγία μελετών κόστους-οφέλους του ENTSO-E αποτελεί προϊόν επίπονης και μακροχρόνιας εργασίας με τη συμμετοχή των κρατών-μελών, ώστε να αντανακλά τις πιο πρόσφατες πολιτικές της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς σχετικά με το Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους-Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».

Ωστόσο, επειδή η Αρχή προτείνει την υιοθέτηση της πλέον πρόσφατης κατευθυντήριας οδηγίας του ENTSO-E, ήτοι εν προκειμένω της 3ης Οδηγίας CBA, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις απόψεις τους και επί της σκοπιμότητας υιοθέτησης του κειμένου αυτού.

 

Χαρακτηρισμός έργων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ως «Σημαντικά» και ως «Έργα Μείζονος Σημασίας»

Περαιτέρω, ιδιαίτερα επισημαίνεται για την υποβολή απόψεων, λόγω της βαρύνουσας σημασίας του, το Κεφάλαιο 6 της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, στο οποίο προτείνονται τα κριτήρια του χαρακτηρισμού έργων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ως «Σημαντικά» και ως «Μείζονος Σημασίας», ενώ επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση τεκμηρίωσης του σχετικού χαρακτηρισμού μέσω της εκπόνησης Cost-Benefit Analysis, προκειμένου για έργα με προϋπολογισμό άνω των € 50 εκατ. Συγκεκριμένα:

«Οι Μελέτες Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ) θα εκπονούνται, με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην παρούσα Οδηγία, για ένα πλήθος έργων του ΔΠΑ τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Σημαντικά Έργα». Τα έργα του ΔΠΑ θα κατηγοριοποιούνται σε «Σημαντικά Έργα» και «Λοιπά Έργα». Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως «Σημαντικό Έργο» προκύπτει εάν αυτό πληροί ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια που αφορούν στο εν λόγω έργο:

  • Το έργο αφορά Διασύνδεση/σεις της χώρας με γειτονικές χώρες
  • Το έργο αφορά Διασύνδεση/σεις συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών (ΜΔΝ) με το ΕΣΜΗE
  • Ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα € 50 εκατ.

Ειδικότερα κατά την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω εγχειριδίου, δηλαδή από το επόμενο ΔΠΑ, η εκπόνηση Μελετών Κόστους-Οφέλους (ΜΚΟ) αφορά όλα τα Σημαντικά έργα των οποίων  η κατασκευή τους δεν έχει ξεκινήσει κατά την υποβολή από τον ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ του συγκεκριμένου ΔΠΑ. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ δύναται με τεκμηριωμένη εισήγηση του, να αιτείται από τη ΡΑΕ εξαίρεση από την εκπόνηση ΜΚΟ για έργα που έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από € 50 εκατ. αλλά λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών η μεθοδολογία της ΜΚΟ δεν βρίσκει εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι εκπονούμενες ΜΚΟ θα αποτελούν μέρος του εκάστοτε υποβαλλόμενου ΔΠΑ.

Τα κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός «Σημαντικού Έργου» ως «Έργο Μείζονος Σημασίας» είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:

  • Ο λόγος Οφέλους/Κόστους (BCR) που θα προκύψει από την ΜΚΟ να είναι μεγαλύτερος της μονάδας (1,0)
  • Ο προϋπολογισμός του, όπως αναγράφεται στο ΔΠΑ να υπερβαίνει τα € 500 εκατ.
  • Εφόσον το έργο αφορά σε διασύνδεση νησιού ή συμπλέγματος νησιών με το ΕΣΜΗΕ η ετήσια μείωση ΥΚΩ να είναι άνω των € 30 εκατ.»

 

Κείμενα Διαβούλευσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email