Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη τροποποίηση / συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011

Share This Post

Σε συνέχεια της από 28.01.2021 δημόσιας διαβούλευσής της (http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2021/gen/2801.csp) για την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου των ΥΚΩ σε καθεστώς ενιαίας διαχείρισης του ΕΛΥΚΩ στην Επικράτεια από έναν διαχειριστή, η ΡΑΕ θέτει, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1, 128 παρ. 1 και 130 παρ. 1 του ν. 4001/2011, εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα ΜΔΝ. Η συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι μεσολάβησαν εισηγήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

  • υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) για τη μεθοδολογία απόδοσης των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων στους παρόχους ΥΚΩ σε περίπτωση ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, και
  • υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή ΜΔΝ για λοιπές τροποποιήσεις του Κώδικα ΜΔΝ που δεν αφορούν τον ΕΛΥΚΩ.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν πρόσθετης συνεργασίας της Αρχής με την ΔΕΔΔΗΕ, επισυνάπτονται τα εξής κείμενα/ προτάσεις της ΡΑΕ:

 

Ειδικότερα, αναφορικά με τη μεθοδολογία απόδοσης των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων στους παρόχους ΥΚΩ σε περίπτωση ελλείμματος του ΕΛΥΚΩ, η ΡΑΕ ζητά επιπρόσθετα τις απόψεις των συμμετεχόντων στο θέμα χρονικής προτεραιότητας κάλυψης παλαιότερων ελλειμμάτων.  Η προσέγγιση που προκρίνεται από τη ΡΑΕ στο συνημμένο υπό διαβούλευση σχέδιο είναι, σε περίπτωση πλεονάσματος που προκύπτει από μηνιαία εκκαθάριση του ΕΛΥΚΩ, να δίνεται χρονική προτεραιότητα κάλυψης μηνιαίων ελλειμμάτων εντός του αυτού ημερολογιακού έτους (δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο, ο ΕΛΥΚΩ προϋπολογίζεται σε ετήσια βάση, αφού ληφθεί υπόψη και ένα απόθεμα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην προκύπτει ετήσιο έλλειμμα).  Εναλλακτικά, εφόσον προκύπτει πλεόνασμα από μηνιαία εκκαθάριση του ΕΛΥΚΩ, το πλεόνασμα αυτό διατίθεται για την κάλυψη του παλαιότερου χρονικά ελλείμματος, είτε αυτό αφορά προηγούμενο έτος είτε προηγούμενο μήνα εντός του ίδιου έτους κατά το οποίο προέκυψε το ως άνω πλεόνασμα.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση pso@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email