Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011 αναφορικά με την έγκριση μεθοδολογιών τιμολόγησης της πρόσβασης στα δίκτυα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ενότητα 9) και σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής διαβούλευσης (ανακοίνωση διαβούλευσης Ιανουαρίου 2018, αποτελέσματα) θέτει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος για τη θέσπιση νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενα διαβούλευσης

  1. Διαβιβαστική επιστολή εισήγησης ΑΔΜΗΕ για τη θέσπιση νέας μεθοδολογίας προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
  2. Πρόταση ΑΔΜΗΕ για τη νέα Μεθοδολογία Προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος)
  3. Τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας προσδιορισμού των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
Print Friendly, PDF & Email