Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την 7η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – α) Αναθεώρηση Εγχειριδίου Εξισορρόπησης, β) Παράμετροι Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ

Share This Post

Σε συνέχεια της από 29-6-2021 Δημόσιας Διαβούλευσης της Αρχής για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) – 7η Αναθεώρηση Κώδικα ΕΣΦΑ, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε συμπληρωματική διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με:

α) την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης(στα αγγλικά), το οποίο προτείνεται να τεθεί σε ισχύ όταν ο Διαχειριστής αρχίσει να εκτελεί τις πράξεις εξισορρόπησης στο σχεδιαζόμενο Βάθρο Εμπορίας (βλ. επίσης «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας»)

β) τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των επόμενων πέντε ετών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 τόσο του εν ισχύ Κώδικα (6η Αναθεώρηση, ΦΕΚ Β’ 4799/30.10.2020), όσο και του νέου προτεινόμενου πλαισίου (7η Αναθεώρηση).

Η συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ – σε συνδυασμό με την από 29-6-2021 διαβούλευση – με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email