Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα συνημμένα κείμενα.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα

  1. Συνοπτική εισήγηση ΑΔΜΗΕ (Ι-306602/16.07.2021)
  2. Εισήγηση τροποποίησης ΚΑΕ (παρακολούθηση αλλαγών)
  3. Εισήγηση τροποποίησης ΚΔΣ (παρακολούθηση αλλαγών)
  4. Εισήγηση τροποποίησης Εγχειριδίου Εγγυήσεων ΚΔΣ (παρακολούθηση αλλαγών)
Print Friendly, PDF & Email