Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Share This Post

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, την τροποποίηση του Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 3334/10.08.2018).

Στην υπό διαβούλευση Απόφαση ΡΑΕ τροποποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής και διευρύνεται η έννοια Εικονικού Αγωγού να περιλάβει τις ακόλουθες περιπτώσεις τροφοδότησης Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής:

α)  με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο άλλου Δικτύου Διανομής, του ίδιου ή άλλου Διαχειριστή Διανομής,

β) με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο Συστήματος Μεταφοράς,

γ) με LNG μέσω φορτηγών από εγκατάσταση Truck Loading,

δ) με LNG μέσω πλοίων από εγκατάσταση Small-Scale LNG.

Επιπλέον, προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018) προκειμένου να συμπληρωθεί και εκεί το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου σχεδίου Απόφασης ΡΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr έως και την Τρίτη. 3 Αυγούστου 2021.

 

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Σχέδιο Απόφασης ΡΑΕ για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
  2. Πρόταση τροποποίησης διατάξεων Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής
Print Friendly, PDF & Email