Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων των Διαχειριστών για το κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 και επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs)

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 11 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί  των εισηγήσεων των Διαχειριστών για το κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 και επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs), δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 20.07.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306860, Αποστολέας: ΔΕΗ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 23.07.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307135, Αποστολέας: ΕΣΑΗ

 

Print Friendly, PDF & Email