Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – Alexandroupolis LNG Terminal Access Code

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 282/3/ΚΣ/12.08.2021 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Μέρος Γ, Τμήμα ΙΙ, Παράρτημα 3 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄3430/17.08.2018).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, Gastrade, εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

 

Public consultation of RAE on the Terminal Access Code for the Alexandroupolis Independent Natural Gas System

 

The Regulatory Authority for Energy sets under public consultation the proposal of the Operator of the Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS), Gastrade S.A.,  regarding the Terminal Access Code of the Alexandroupolis LNG Terminal, as submitted to the Authority (ref. no 282/3/ΚΣ/12.08.2021) by the Operator, according to Part C, Section II, Annex 3 of the Natural Gas License Regulation (National Gazette B΄3430/17.08.2018).

The public consultation will last until Thursday September 30, 2021 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing, with a copy to the INGS Operator, Gastrade, if they wish to.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

 

Print Friendly, PDF & Email