Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς

Share This Post

Με την υπ΄ αριθμ. 1363/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4596/19.10.2020) εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς και καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς. Εν συνεχεία, με την υπ΄ αριθμ. 1458/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4800/31.10.2020) εγκρίθηκε η τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις της ως άνω μεθοδολογίας, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα συνημμένα έγγραφα.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα

Εισήγηση τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς

Σύνοψη προτεινόμενων τροποποιήσεων της «Μεθοδολογίας υπολογισμού μη Εφικτού Προγράμματος Αγοράς» και της αναγκαίας εναρμόνισης της «Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ»

Print Friendly, PDF & Email