Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2022-2026

Share This Post

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 735/30.09.2021 Απόφασης ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ σχετικά με τη διαχείριση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και της υπ’ αριθμ. 736/30.09.2021 Απόφασής της για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ, οι οποίες έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2022-2026, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 137879/04.10.2021 έγγραφό του.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Print Friendly, PDF & Email