Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου Δημόσιας Διαβούλευσης, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20060/7.10.2021 (ΡΑΕ Ι-310883/08.10.2021) αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού των μοναδιαίων χρεώσεων για τις Συνιστώσες του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και των μηνιαίων χρεώσεων των Συμμετεχόντων.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email