Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου Δημόσιας Διαβούλευσης, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20060/7.10.2021 (ΡΑΕ Ι-310883/08.10.2021) αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με την μεθοδολογία υπολογισμού των μοναδιαίων χρεώσεων για τις Συνιστώσες του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και των μηνιαίων χρεώσεων των Συμμετεχόντων.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email