Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

Share This Post

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2021 Δημόσιας Διαβούλευσης, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ, επικαιροποιημένη ως προς τις συμπληρωματικές παρατηρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που ανακοινώθηκαν στα Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης, και υποβλήθηκαν στην Αρχή με το υπ’αριθμ. ΔΔΝ/4337/2.11.2021 (ΡΑΕ I-312815/2.11.2021) έγγραφο, σχετικά με τον προσδιορισμό του Μοναδιαίου Τιμήματος στις περιπτώσεις των παρ. 2α, 2β και 2γ της Μεθοδολογίας.

Βάσει των ανωτέρω τίθενται σε δημόσια διαβούλευση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email