Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί εισηγήσεων της EXE Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων.

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (Ι-313591/12.11.2021), αναφορικά με:

Α) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022».

Β) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς».

Σχετικά έγγραφα:

  1. Επιστολή εισήγησης
  2. Συνημμένο – Προτεινόμενες τροποποιήσεις

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email