Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί εισηγήσεων της EXE Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (Ι-313591/12.11.2021), αναφορικά με:

Α) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Τέλη και Χρεώσεις για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022».

Β) Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο: «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς».

Σχετικά έγγραφα:

  1. Επιστολή εισήγησης
  2. Συνημμένο – Προτεινόμενες τροποποιήσεις

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.