Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου, 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. όπως προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, όπως ισχύει, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες:

Ημ/νία αποστολής: 16.11.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-313808, Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ