Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κειμένων για την διενέργεια Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ.

Share This Post

Με την Απόφαση 116/2021 (ΦΕΚ Β’ 1392), η ΡΑΕ ενέκρινε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 2021-2030, στο οποίο εντάσσεται το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός». Στην Απόφαση επισημαίνεται ότι «…Το έργο θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του market test και την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την ΝER, η οποία θα περιλαμβάνει τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν και από τις δύο πλευρές για την υλοποίηση της διασύνδεσης και θα αναλύει τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεων και ευθυνών κάθε πλευράς…»

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ επί των απαραίτητων κειμένων για την διενέργεια της διερεύνησης αγοράς (Market Test) με σκοπό την υλοποίηση του Έργου, και συγκεκριμένα:

1. Market Test Guidelines
2. Market Test Notice
3. Advance Reservation Capacity Agreement (ARCA)

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

 

Public consultation of RAE on the documents concerning the implementation of the Market Test for the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/ Gevgelija and Metering station” of DESFA.

 

With Decision 116/2021 (Gazette B’ 1392), RAE approved the National Natural Gas System Development Plan 2021-2030, which includes the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/ Gevgelija and Metering station”. The Decision states that “… The project will be implemented after the completion of the market test and the signing of a cooperation agreement with NER that will include the steps to be followed by both Parties for the implementation of the interconnection and will detail the responsibilities and liabilities of each Party…

In this context, The Regulatory Authority for Energy sets under public consultation the proposal of DESFA on the necessary documents concerning the implementation of the Market Test, specifically:

  1. Market Test Guidelines
  2. Market Test Notice
  3. Advance Reservation Capacity Agreement (ARCA)

 

The public consultation will last until Monday February 7th, 2022 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

Print Friendly, PDF & Email