Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την πρότασή της σχετικά με την αναθεώρηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 421/2021).

Η τροποποίηση αφορά σε:

α)  Σχετικές προσθήκες στον Κανονισμό προκειμένου να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις του ν.4812/2021 (άρθρο 108 παρ.8) αναφορικά με τη δυνατότητα ανάκτησης της αρνητικής ανακτήσιμης διαφοράς (υποανάκτηση) Δικτύων Διανομής που περιλαμβάνουν  Αναδυόμενες Περιοχές Φυσικού Αερίου μέσω άλλων Δικτύων Διανομής των οποίων οι Άδειες Διαχείρισης ανήκουν, είτε στο ίδιο νομικό πρόσωπο με είτε σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από, ή ευρίσκονται σε κοινό έλεγχο με, το νομικό πρόσωπο που κατέχει την Άδεια Διαχείρισης του εν λόγω Δικτύου Διανομής πρόσωπο που κατέχει την Άδεια Διαχείρισης του εν λόγω Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που παράγει την υποανάκτηση.

β) Πλαίσιο εναρμόνισης της διάρκειας αποσβέσεων που εφαρμόζουν οι Διαχειριστές για ρυθμιστικούς  επί των παγίων των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως είχε ρητά διατυπώσει η ΡΑΕ το 2020 στις αποφάσεις της 1428,1429 και 1430, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τα τιμολόγια των Δικτύων Διανομής να προκύπτουν στη βάση κοινών παραδοχών.

γ) Υποχρέωση των Διαχειριστών να υποβάλουν στην ΡΑΕ πιστοποιημένα από Ορκωτούς Ελεγκτές στοιχεία.

δ) Γενικότερες, μικρής κλίμακας, βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις επί του κειμένου για σκοπούς κατανόησης ή εναρμόνισης.

_____________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 .

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων κειμένων:

Κείμενα διαβούλευσης:

  1. Σχέδιο αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου.
  2. Σχέδιο αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου – με επισήμανση αλλαγών.
Print Friendly, PDF & Email