Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με την συμπληρωματική εκκαθάριση των εκπροσώπων φορτίου Κρήτης

Share This Post

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (I-326696/21.04.2022) για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ με στόχο την αποσαφήνιση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την Αρχική Μηνιαία Συμπληρωματική Εκκαθάριση των εκπροσώπων φορτίου Κρήτης αναφορικά με τα ποσοστά εκπροσώπησης που παρέχονται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Σχετικά έγγραφα:

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email