Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τον «παράγοντα f» για τo Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ

Share This Post

 Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης επί των κειμένων για την διενέργεια Market Test για το έργο  «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» (βλ. αποτελέσματα), ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., υπέβαλε την πρότασή του σχετικά με την τιμή του «παράγοντα f», όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013. Προτείνεται f = 0,5, όπως τεκμηριώνεται στο σημείωμα του Διαχειριστή.

Η Αρχή θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

 

Public consultation of RAE on the f-factor for the Market Test for the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/ Gevgelija and Metering station” of DESFA

 

In continuation of the public consultation concerning the necessary documents for the implementation of the Market Test regarding the project “Pipeline Nea Messimvria – Evzoni/ Gevgelija and Metering station” (see results), the Transmission System Operator, DESFA S.A., submitted its proposal regarding the value of the “f-factor”, as defined in art. 22 of the Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013. DESFA suggests f = 0,5, as documented in DESFA’s note.

RAE sets today DESFA’s proposal under public consultation. The public consultation will last until Tuesday May 31st, 2022 (included). All interested parties are invited to submit their views to RAE via email at the address gasconsultation@rae.gr or in writing.

RAE will publish all contributions, unless the participant requests the non-publication of his identity and/or his views.

Print Friendly, PDF & Email