Δημόσια Διαβούλευση του All NEMO Committee σχετικά με την επαναξιολόγηση των Εναρμονισμένων Μέγιστων και Ελάχιστων Τιμών Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη κατά τα άρθρα 41 και 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης

Share This Post

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρων 41 και 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 (CACM) της Επιτροπής, ο ΟΣΡΑΕ (ACER), με τις υπ’αριθ. 04/2017 και 05/2017 αποφάσεις του καθόρισε την Εναρμονισμένη Ανώτατη και Κατώτατη Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και την Εναρμονισμένη Ανώτατη και Κατώτατη Τιμή Εκκαθάρισης της Ενδοημερήσιας Αγοράς αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους στόχους του Κανονισμού κατά το άρθρο 3 αυτού, και ειδικά την προώθηση αποδοτικού ανταγωνισμού κατά την παραγωγή, τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, την εγγύηση της επιχειρησιακής ασφάλειας, τη διασφάλιση δίκαιης και αμερόληπτης μεταχείρισης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, των ΟΔΑΗΕ (ΝΕΜΟ), του Οργανισμού, των ρυθμιστικών αρχών και των συμμετεχόντων στην αγορά, και τη συνεκτίμηση της ανάγκης για δίκαιη και εύρυθμα λειτουργούσα αγορά και για δίκαιη και ομαλή διαμόρφωση τιμών.

Επιπλέον, με την απόφαση 04/2017 του ACER καθορίζεται συμπληρωματικά και μηχανισμός αναπροσαρμογής της Εναρμονισμένης Ανώτατης και Κατώτατης Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας στην περίπτωση που οι Τιμές Εκκαθάρισης πλησιάζουν την Εναρμονισμένη Ανώτατη Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(3) και των 2 μεθοδολογιών, οι ΟΔΑΗΕ (ΝΕΜΟ) θα πρέπει, τουλάχιστον κάθε 2 έτη, να επαναξιολογούν τα εν λόγω όρια τιμών, να κοινοποιούν την αξιολόγηση αυτή σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και να τη θέτουν σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 11 του CACM.

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:

«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSOe, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.»

Ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την επαναξιολόγηση των Εναρμονισμένων Μέγιστων και Ελάχιστων Τιμών Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη κατά τα άρθρα 41 και 54 του CACM, στην ιστοσελίδα του All NEMO Committee. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στο All NEMO Committee στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 15 Ιουλίου 2022 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ (elecodes-market@rae.gr).

 

Print Friendly, PDF & Email