Διαβούλευση της ΡΑΕ για την επικαιροποίηση των Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Share This Post

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 103 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως ισχύει: «2. Εντός τριάντα (30) Ημερών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία νέου Σημείου Εισόδου, Εισόδου Αντίστροφης Ροής ή Εξόδου, Εξόδου Αντίστροφης Ροής του Συστήματος Μεταφοράς ή την οριστική διακοπή λειτουργίας υφιστάμενου Σημείου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση επικαιροποιημένο κατάλογο των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ. 3. Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον προτεινόμενο από το Διαχειριστή κατάλογο Σημείων του Συστήματος Μεταφοράς, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί του ανωτέρω καταλόγου.».

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της αναφορικά με την έγκριση των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον επικαιροποιημένο κατάλογο των σχετικών σημείων του ΕΣΜΦΑ, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, όπως προτάθηκε από το Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μετά την έναρξη λειτουργίας του Σημείου Εξόδου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ IV» (U-2850).

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τυχόν απόψεις τους επί του συνημμένου καταλόγου Σημείων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email